KVALITET & MILJÖ

KVALITETSPOLICY


 

miljo

 • KM Living Construction AB ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda bygguppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv.
 • Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår mark
  nadsföring.
 • I vårt arbete använder vi vedertagen byggteknik och arbetsmetoder samt följer tillämpliga författningskrav samt branschkrav.
 • Våra kompetenta hantverkare säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.
 • I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra
  entreprenörer och underentreprenörer.
 • Tillsammans levererar vi efterfrågad byggnation i rätt tid och till rätt utförande.
 • Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.
 • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

 

 

MILJÖPOLICY


 

 • KM Living Construction AB:s verkar för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt.
 • Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.
 • Vårt miljöarbete omfattar såväl vårt eget miljöarbete som kundens miljöarbete.
 • Genom vår kunskap om olika material och byggteknikers miljöaspekter kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet.
 • Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter.
 • För entreprenadmaskinarbeten ställer vi krav på miljöanpassade motorer.
 • Vi källsorterar avfall och återvinner byggmaterial i möjligaste mån.
 • I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer..
 • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
 • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.


Vi är medlemmar i byggkeramikrådet, ElsäkerhetsverketSÄK och PER.
Vi är behöriga i våtrum, el och tätskiktssystem, vi samarbetar endast med behöriga underentreprenörer.
Vi håller på att certifiera oss i miljö och kvalitetsarbete enligtISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004.
Du kan hitta vår byggfirma bland seriösa hantverkarsidor.
Vi är medlemmar i SÄK seriositet, Ärlighet och kunskap.